การปรับสภาพซางข้าวฟ่างหวานด้วยวิธีการให้ความร้อนแบบโอห์มมิค