การเปรียบเทียบรูปแบบโปรตีนของกุ้งแชบ๊วย (Fenneropenaeus merguiensis) จากการใช้สารละลายบัฟเฟอร์ ที่แตกต่างกัน

Publish Year International Conference 1
2014 exศุภรดา คณารักสมบัติ, exChantragan Srisomsap, exDaranee Chokchaichamnankit, exPhaibul Punyarit, inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Proteomic map of banana shrimp (Fenneropenaeus merguiensis) with different extracting conditions", The 16th Food Innovation Asia Conference 2014, 12 - 13 มิถุนายน 2014, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2013 exSupee Khanaruksombatl, exChantragan Srisomsapa, exDaranee Chokchaichamnankita, exPhaibul Punyarit, inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparison of Extraction Conditions for Fenneropenaeus merguiensis (Banana Shrimp) Allergen", Seminar on Natural Resources Adaptation to the Globat Climate Change, 16 กรกฎาคม 2013, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย