ภาษาอังกฤษแบบไหน ภาษาอังกฤษเป็นของใคร: ความเชื่อ ทัศนคติและการปฏิบัติต่อภาษาอังกฤษแบบต่างๆในฐานะภาษาโลก

Publish Year International Conference 1
2014 inดร.นวพร สรรประเสริฐ สโนดิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Thai perceptions of Inner Circle varieties of English and their target varieties", The 7th International Conference of English as a Lingua Franca, 6 กันยายน 2014, เอเธนส์ สาธารณรัฐเฮลเลนิก