การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ ของสาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา