การประยุกต์ใช้เจนเนติกอัลกอริทึมในเกมวางแผนกลยุทธ์แบบกองกำลังทหาร กรณีศึกษา สคูลดีเฟนเกม

Publish Year National Journal 1
2015 inนางสาวฐิติพร การสูงเนิน, อาจารย์, "จีเนติกอัลกอริทึมในเกมป้องกันด้วยยุทธศาสตร์ทางทหาร กรณีศึกษา เกมสคูลดีเฟนส์", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2015, หน้า 159-171