แนวทางการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นเส้นทางการท่องเที่ยวสีทองกลุ่มจังหวัดสนุก ด้วย HTML5

Publish Year National Journal 1
2015 inนางสาวฐิติพร การสูงเนิน, อาจารย์, "การจัดการสื่อและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว : เส้นทางการท่องเที่ยวสีทองกลุ่มจังหวัดสนุก", วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), ปีที่ 7, ฉบับที่ 14, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 1-14