คุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของช่างเย็บผ้าในธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้ากลุ่มจังหวัดสนุก

Publish Year International Conference 1
2016 exThai Pongsathonjing, inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี, อาจารย์, "คุณภาพชีวิตในการทำงานและความเครียดในการทำงานของช่างเย็บผ้าในอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าในเขตภาคอีสานตอนบนของประเทศไทย", ICBASS, 29 - 31 มีนาคม 2016, ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 1
2014 inนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exมาลินี วีรภูรินต์, "คุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของช่างเย็บผ้าในธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้ากลุ่มจังหวัดสนุก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 กุมภาพันธ์ - 7 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย