ศึกษาการแปรรูปข้าวกล้องเริ่มงอกบรรจุกระป๋อง

  • ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศสาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • โครงการเดี่ยว

  • 2552 (2552-2553)

  • inนายยงยุทธ พลับจะโปะ

  • inนายยงยุทธ พลับจะโปะ

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี