ชุดต้นแบบเครื่องปอกสับปะรดขนาดเล็ก (KU-EKCP-1)

  • ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • โครงการเดี่ยว

  • 2557 (2557-2558)

  • inนายยงยุทธ พลับจะโปะ

  • inนายยงยุทธ พลับจะโปะ

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี