การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของอนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์โดยวิธีสลายตัวด้วยความร้อนโดยตรงโดยใช้ซิงก์แอซิเทตไดไฮเดรต

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.วีรนุช แก้ววิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Structural and optical properties of nanocrystalline ZnO powder by a direct thermal decomposition route using zinc acetate dihydrate", Advanced Materials Research, ปีที่ 979, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2014, หน้า 151-154