การพัฒนาและติดตามผลการทดลองใช้ชุดการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก เนื่องในวโรกาส 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Publish Year National Journal 3
2017 inดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, exดร.ภัทราวดี หาดแก้ว, exสมเกียรติ เพ็ญทอง, inดร.พิกุล เอกวรางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วารุณี ลัภนโชคดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการติดตามผลการใช้ชุดการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้นฯ: จากผลการวิจัย...สู่ชั้นเรียน", วารสารวิชาการ, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 84-95
2014 inดร.วารุณี ลัภนโชคดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางการประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธบมศึกษาปีที่ 5", วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศาีนครินทรวิโรฒ, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2014, หน้า 151-171
2014 inดร.วารุณี ลัภนโชคดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2", วารสารวิทยาจารย์, ปีที่ 113, ฉบับที่ 5, มีนาคม 2014, หน้า 62-65