ผลของการใช้กากถั่วเหลืองหมักต่อสมรรถภาพการผลิตของสุกรหลังหย่านม