การใช้พืชบำบัดแคดเมียมในดินนาปนเปื้อนที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

Publish Year International Journal 2
2015 inดร.แสงดาว แลนรอด (เขาแก้ว), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exGautier Landrot, "A field-scale study of cadmium phytoremediation in a contaminated agricultural soil at Mae Sot District, Tak Province, Thailand: (1) Determination of Cd-hyperaccumulating plants", Chemosphere, ปีที่ 138, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2015, หน้า 883-887
2011 inดร.แสงดาว แลนรอด (เขาแก้ว), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf. Donald Sparks, exDr. Rufus Chaney, exDr. Matthew Ginder-Vogel, exDr. Gautier Landrot, "Speciation and Release Kinetics of Cadmium in an Alkaline Paddy Soil under Various Flooding Periods and Draining Conditions", Environ. Sci. Technol., 2011, 45 (10), pp 4249–4255, ปีที่ 45, ฉบับที่ 10, พฤษภาคม 2011, หน้า 4249-4255
Publish Year International Conference 3
2014 inดร.แสงดาว แลนรอด (เขาแก้ว), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAsst Prof. Woranan Nakbanpote, exDr. Suchat Leangprasert, exDr. Gautier Landrot, "Cadmium Phytoremediation in a Contaminated Paddy Soil: A Field Study in Mae Sot District, Thailand", The 20th World Congress of Soil Science (20WCSS), 8 - 13 มิถุนายน 2014
2014 inดร.แสงดาว แลนรอด (เขาแก้ว), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMr. Kanoknop Klinla-Or, exDr. Gautier Landrot, "Increasing Cadmium Solubility in Contaminated Paddy Soils to Enhance Cadmium Phytoremediation by Nicotiana Tabacum", The 20th World Congress of Soil Science June 8~13, 2014 Jeju, Korea, 8 - 13 มิถุนายน 2014, ฉะเชิงเทรา ประเทศไทย
2014 exDr. Gautier Landrot, inดร.แสงดาว แลนรอด (เขาแก้ว), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Cadmium Phytoremediation of a Contaminated Paddy Soil a Field Study in Mae Sot, Tak Province, Thailand", The 3rd International Conference on Environmental Engineering, Science and Management, 26 - 28 มีนาคม 2014, กรุงเทพ อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2016 exน.ส. ปิยาภัสร์ ศรีเจริญเวช, exศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา, exรศ.ดร. สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, inดร.แสงดาว แลนรอด (เขาแก้ว), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "CADMIUM REMEDIATION IN A CONTAMINATED PADDY SOIL FROM MAE SOT DISTRICT, TAK PROVINCE BY EX-SITU WASING TECHNIQUE", The 42nd Congress on Science and Technology of Thailand (STT 42), 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exกนกนพ กลิ่นละออ, exโกติเย่ แลนรอด, inดร.แสงดาว แลนรอด (เขาแก้ว), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเพิ่มการละลายของแคดเมียมในดินนาปนเปื้อนแคดเมียม", In Proceedings of 51st Kasetsart University Annual Conference. 5-7 February, Kasetsart University, Bangkok, Thailand., 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exเรวดี ทองเกื้อ, exโกติเย่ แลนรอด, inดร.แสงดาว แลนรอด (เขาแก้ว), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปริมาณแคดเมียมและสังกะสีในดินนาตั้งอยู่บนความสูงที่แตกต่างกัน อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก", Proceedings of 51st Kasetsart University Annual Conference. 5-7 February, Kasetsart University, Bangkok, Thailand, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย