การศึกษาวิจัยและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์แนวพระราชดำริ