ศึกษาคุณสมบัติเคมี-ฟิสิกส์ และคุณสมบัติการเป็นอิมัลซิไฟเออร์ของไซโลโอลิโกแซคคาไรด์ที่ผ่านการดัดแปรด้วยวิธีเอสเทอร์ริฟิเคชั่นกับกรดไขมัน

  • สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

  • โครงการเดี่ยว

  • 2557

  • inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ

  • inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ,exShoichi Gohtani

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์

Publish Year International Journal 1
2014 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, exShoichi Gohtani , "Esterified xylo-oligosaccharides for stabilization of Tween 80-stabilized oil-in-water emulsions: stabilization mechanism, rheological properties, and stability of emulsions", Journal of the Science of Food and Agriculture, ปีที่ 94, ฉบับที่ 15, ธันวาคม 2014, หน้า 3241-3247
Publish Year International Conference 1
2014 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, exShoichi Gohtani , "Physicochemical properties and emulsifying properties of xylo-oligosaccharide fatty acid esters", The 16th Food Innovation Asia Conference 2014, 12 - 13 มิถุนายน 2014