การวิเคราะห์ความเสี่ยงของประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนา สมพรเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความเสี่ยงของประเทศไทย", Journal of Economics, Business and Management (JOEBM), ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 120-124
Publish Year International Conference 1
2015 inดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนา สมพรเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Thai's Country Risk Assessment", The 2015 5 th International Conference on Economics, Trade and Development (ICETD2015), 8 - 9 มีนาคม 2015, Seoul สาธารณรัฐเกาหลี
Publish Year National Conference 1
2018 exบุญชอบ จรเสถียร, inดร.ธนา สมพรเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 "ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน", 28 - 29 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย