การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยา Cu-Zn/Al-MCM-41 สำหรับการกำจัดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์