การกำจัดก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ในก๊าซชีวภาพโดยใช้วัสดุเหลือทิ้งในการดูดซับ

Publish Year National Conference 2
2018 exนางสาวนิศารัตน์ ใจยศเส้า, inดร.พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุชีลา พลเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาประสิทธิภาพของตะกอนจากระบบผลิตน้าประปาเพื่อกาจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (The 56th Annual Conference Kasetsart University, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจินดารัตน์ ทองเลี่ยมนาค, inนางอัจฉรา ดวงเดือน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความสามารถการดูดซับของวัสดุดูดซับเนื้อผสม", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 13, 26 - 28 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย