การปรับปรุงพันธุ์แฝกที่ปรับตัวได้ในสภาพน้ำท่วมและพื้นที่ชายทะเล

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.คทารัตน์ ชูศรีเอี่ยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, "Selection of vetiver grass based on growth and nutrient content under saline water irrigation and waterlogging prior to mutagenesis", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 229-235
Publish Year International Conference 1
2015 inดร.คทารัตน์ ชูศรีเอี่ยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.สิรินธร วารินทร์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, "Effects of Gamma irradiation on in vitro Culture of vetiver", The 6th International Conference on Vetiver (ICV6), 5 - 8 พฤษภาคม 2015, Danang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Publish Year National Conference 1
2017 inดร.คทารัตน์ ชูศรีเอี่ยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, "Plant Development and Nutrient Content in Thai Vetiver Grass under Flooded Condition", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย