การเก็บรักษาด้วยความเย็นของเซลล์ต้นกำเนิดและการใช้ประโยชน์ในสัตว์ปีก