โครงการศึกษาระบบกำแพงกั้นน้ำแบบปักลงดินเพื่อป้องกันการไหลซึมของน้ำ (Water Stop Panel)