การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาช่อนแดดเดียว

  • บริษัท ผู้ประกอบการ (คุณ พนิดา สุขสันต์ไพศาล)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2556

  • inนางอุษาพร ภูคัสมาส

  • inนางอุษาพร ภูคัสมาส

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี