การออกแบบและพัฒนาซองบังคับวัวเพื่องานทางสัตวแพทย์

  • ผู้ประกอบการ (น.สพ.กฤษฎา บำรุงกิจ และ น.สพ.ธีระชาติ เสร็จกิจ)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2557 (2556-2557)

  • inดร.นิติรงค์ พงษ์พานิช

  • inดร.นิติรงค์ พงษ์พานิช

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี