โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล บางหลวง จังหวัดนครปฐม