โครงการสำรวจเชิงลึกเพื่อรับฟังเสียงของลูกค้า (Voice of Customer) ในการเข้าถึงพฤติกรรมการใช้ทางพิเศษ การรับรู้ ความคิดเห็น และทัศนคติของผู้ใช้บริการทางพิเศษ