โครงการวิจัยความเป็นไปได้ในการติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าชนิดชำระเงินล่วงหน้า