การติดจามและตรวจสอบการคงอยู่ของพื้นที่และความสมบูรณ์ของป่าในพื้นที่ 413 FPT