โครงการจัดทำเกณฑ์จัดประเภทเมืองและแนวคิดในการวางผังเมือง : เมืองท่องเที่ยวธรรมชาติ เมืองศูนย์กลางธุรกิจการค้า เมืองสุขภาพ และเมืองศูนย์กลางคมนาคมขนส่งทางอากาศและโลจิสติกส์