โครงการศึกษาการบริหารจัดการ กำจัดวัชพืช ขยะมูลฝอย มูลสัตว์ให้เป็นปุ๋ยชีวมวลและน้ำมันเชื้อเพลิง