การทดสอบประสิทธิภาพของ "Active Ozone" ในการลดสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ชนิดก่อโรค