ศักยภาพในการให้ผลผลิตและคุณภาพของข้าวฟ่างนิ้วมือที่ปลูกภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน