โครงการศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำในคลองประปาฝั่งตะวันตกและเสริมเสถียรภาพคันคลองพร้อมระบบป้องกันอุทกภัยคลองประปาฝั่งตะวันออก