การพัฒนารสชาติผลิตภัณฑ์เต้าหู้อบกรอบปรุงรส

  • บริษัท ผู้ประกอบการ (คุณวิศรุต สุคนธ์พงเผ่า)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2556

  • inนางสาวสมจิต อ่อนเหม

  • inนางสาวสมจิต อ่อนเหม

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์