การพัฒนาสูตรเครื่องดื่มสุขภาพน้ำเต้าหู้ผสมน้ำผักผลไม้รวม

  • บริษัท ผู้ประกอบการ (คุณกาญดา พิทักโชคชัย)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2556 (2556-2557)

  • inนางสาวสมจิต อ่อนเหม

  • inนางสาวสมจิต อ่อนเหม

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์