การสร้างข้อมูลฐานทรัพยากรชีวภาพของการปลูกป่าเชิงนิเวศ

Publish Year National Journal 4
2013 exหงษ์พิจารณ์ บัวไข, inดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์, "การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมในโครงการทับทิมสยาม 08 จังหวัดสระแก้ว", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry) 32 (2) : 36-47, ปีที่ 32, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 36-47
2013 exพรปวีณ์ กาสา, inดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์, "บทบาทของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในการฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 32, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 48-57
2013 exเศรษฐ์สัณห์ มณฑลเพชร, inดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์, "การประเมินมูลค่าความเสียหายจากการทำลายป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสาคร. วารสารวนศาสตร์ 32 (3) : 22-32", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 32, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 22-32
2013 exภูวเรศ มณฑลเพชร, inดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ, รองศาสตราจารย์, inดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์เทคนิคการรับรู้ระยะไกลในการประเมินมูลค่าผลผลิตของต้นจาก (Nypa fruticans Wurmb.) ในพื้นที่ป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสาคร. วารสารวนศาสตร์ 32 (3) : 33-41.", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 32, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 33-41