การวิจัยและประเมินความเสี่ยงด้านอาหารปลอดภัย (สารพิษเชื้อรา) ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก (Thailand Food Quality to the World) ประจำปี 2556