การผลิตโปรโตคอร์นกล้วยไม้สกุลหวาย (Dendrobium spp.) ให้ปลอดโรคไวรัส

  • บริษัท(เกษตรกร)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2556 (2555-2556)

  • inดร.นงณพชร คุณากร

  • inดร.นงณพชร คุณากร

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี