โครงการปรับปรุงการให้บริการรถสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Publish Year National Conference 2
2015 exฐาฤทธิ์ ส่งแสง, inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความถูกต้องในการประมาณระยะเวลาเดินทาง ของรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัยที่ติดตั้งอุปกรณ์ GPS", การประชุมเชิงวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 จ.ชลบุรี, 8 - 10 กรกฎาคม 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2014 exฐาฤทธิ์ ส่งแสง, inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, "แบบจำลองประมาณระยะเวลาเดินทางสำหรับรถโดยสาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", การประชุมวิชาการการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 20 - 21 พฤศจิกายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย