งานวิจัยเพื่อผนวกรวมแนวความรู้และการใช้ประโยชน์จากไผ่เพื่อต้านอุทกภัย