โครงการศึกษาความเหมาะสม การออกแบบ และการจัดทำเอกสารประกวดราคาขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและนำไปทำลายโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ