โครงการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ศูนย์ธรรมรักษ์นิเวศน์ 2 อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี