โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์จากฐานชีวภาพระดับชุมชน