โครงการจัดทำแบบระบบผลิตก๊าซชีวมวล ออกแบบ โครงสร้างพื้นฐาน และจัดทำเอกสารประกวดราคางานก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ศูนย์ธรรมรักษ์นิเวศ 2 อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี