ศึกษาการใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อทดแทนเครื่องยนต์เรือ