ผลของการใช้ผงไผ่หมักในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่

Publish Year National Conference 1
2013 inนางภคอร อัครมธุรากุล, inนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์, inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, exนายคามินท์ ไชยมงคล, "ผลของการใช้ผงไผ่หมักในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10, 7 ธันวาคม 2013, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย