อิทธิพลของสนิปจีโนไทป์ของยีนเลปตินต่อคุณลักษณะการเจริญเติบโตและการสืบพันธุ์ในกระบือปลัก