ความเสถียรเชิงโครงสร้างและกลไกการปลดปล่อยยาของไซโคลเดกซ์ทริน