การทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าเชื้อต่อการหยุดกัมมันต์ของ โอโอซิสต์ของเชื้อ Eimeria spp.

Publish Year National Conference 1
2014 exวราชินี บุญกันทะ, inนางภัทรา มูลจิตร, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inนายนรินทร์ อุประกรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของสารฆ่าเชื้อต่อการหยุดกัมมันต์ ของ oocyst ของ Eimeria spp.", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52: สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์. , 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, บางเขต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย