การปรับตัวของธุรกิจนำเที่ยวในกลุ่มจังหวัดเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน