การศึกษาอายุการเก็บข้าวตังทอด

  • บริษัท ผู้ประกอบการ (นางปิยพรรณ ชินนะประภา)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2556

  • inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

  • inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี